Ismerd meg az Eldarya fantasztikus világát!

Ismerkedj meg Eldarya lakóival és familiárisaival! Kalandban és romantikában lehet részed ebben a fantasztikus világban, ahol a történeted és a kapcsolataid a döntéseidhez igazodnak.

Általános felhasználási feltételek

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az Eldarya egy virtuális randijáték, amely lehetővé teszi, hogy a játékos átélje egy tündérekkel és különleges lényekkel teli világba (Eldarya) kerülő fiatal lány kalandjait. A játék célja különböző küldetések teljesítésével az epizódokban való előrehaladás. A kalandjai során különböző szereplőkkel találkozik, mely találkozások - adott esetben - romantikus fordulatot vehetnek.

A játékosnak különböző feladatokat kell megoldania, hogy előrejusson a történetben, valamint a fiúkkal való kapcsolataiban, és végül megtalálja a szerelmet.

Jelen Általános felhasználási feltételek szabályozzák a https://www.eldarya.hu címen elérhető Platform lehetséges felhasználási módjait. A megállapodás létrejött:

  egyrészt a 200 000 € alaptőkéjű
 • Beemoov Egyszerűsített Részvénytársaság, bejegyezve: Nantes-i Cégjegyzék - B 492 377 908, székhelye: 57 boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes (a továbbiakban: Beemoov),

másrészt

 • a Felhasználó között.

A továbbiakban együttesen: a „felek”.

Fontos: A https://www.eldarya.hu oldalnak bárminemű, a Felhasználó általi használata a jelen Általános felhasználási feltételek (Ászf) feltétel nélküli elfogadásának minősül.

1. cikk - Fogalommeghatározások

 • FIÓK: az az érintkezési felület, ahol a tag által szolgáltatott adatokat tároljuk.
 • HOZZÁSZÓLÓ: bármely tag, aki hozzászólást tesz közzé a fórumon.
 • TAG: bármely regisztrált Felhasználó, aki igénybe kívánja venni a Beemoov által kínált szolgáltatásokat.
 • OPCIÓ: az a kiegészítő, fizetős funkció, amelynek köszönhetően bizonyos előnyök szerezhetők a játék során, valamint ezen előnyök elnevezése.
 • PLATFORM: a https://www.eldarya.hu címen elérhető honlap elnevezése. A Platform magába foglalja a tagoknak szóló összes internetes oldalt és szolgáltatást.
 • FELHASZNÁLÓ: a tagok és látogatók közös elnevezése.
 • LÁTOGATÓ: bármely személy, aki hozzáfér és böngészik a Platformon.

2. cikk - A regisztráció feltételei

A jelen Általános felhasználási feltételek 11. cikkében meghatározott feltételek teljesülése esetén bárki szabadon regisztrálhat.

A tag által a regisztráció során kiválasztott felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezést minden esetben úgy kell tekinteni, mint az érintett tag bejelentkezése. A Felhasználót a jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatban kizárólagos felelősség terheli.

A Beemoov fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa bizonyos személyek regisztrációját, amennyiben azok viselkedése nem felel meg a Platform vagy a Beemoov szellemiségének. E visszautasításért felelősségre vonásnak nincs helye.


3. cikk – Működési feltételek

A Platformon való regisztráció ingyenes. Személyenként egy fiók hozható létre.

A Platformon elérhető játék az ún. Freemium modell szerint működik. Ennek megfelelően a Felhasználó ingyenesen játszhat, és a Platform használatáért az internetszolgáltatás díján felül semmiféle díjfizetési kötelezettség nem terheli.

A tagoknak joguk van a többféle fizetési módnak, valamint a barát meghívása funkciónak illetőleg egyéb ajándéknak köszönhetően különböző jutalmakat szerezni.

A megszerzett jutalmak határozatlan ideig elérhetők a Platformon.

A jutalmak a fiók törlése esetén – a törlés módjától függetlenül – elvesznek. Visszatérítésükre nincs lehetőség.

A fiókot nem lehet átruházni.


4. cikk – Fórum

4.1 Az Olvasók jogai és kötelezettségei

A Platformon elérhető Fórum valamennyi olvasójának tiszteletben kell tartania a szerzők szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

Tilos különösen a szerzők beleegyezése nélkül többszörözni illetve ezen vagy más fórumon, valamint egyéb helyen közzétenni vagy terjeszteni a hozzászólásokat.

A felhasználónak joga van személyes véleménycserék során, valamint információszolgáltatás illetve kutatás céljából, a Fórum, valamint az üzenet szerzője valós vagy álnevének feltüntetésével idézni az üzenetek részleteit.


4.2 A Hozzászólók jogai és kötelezettségei

A megjelent üzenetre vonatkozó szellemi tulajdonjogok a Hozzászólót illetik.

A kifejtett véleményekért kizárólag a Hozzászóló tartozik felelősséggel. A Hozzászóló beleegyezik, hogy:

 • betartja az alapvető tisztesség követelményeit a harmadik személyekkel szemben;
 • tiszteletben tartja mások jogait;
 • tiszteletben tartja a harmadik személyek magánélethez való jogát, valamint a Felhasználókkal folytatott magánbeszélgetések titokban tartásához fűződő jogokat;
 • nem tesz közzé semmilyen, a hatályos törvényi vagy rendeleti szabályozással, illetve a jóerkölccsel ellentétes szöveget.

4.3 Moderálás

Utólag minden hozzászólást ellenőrzünk.

A vélemények moderálása kétféle módon történik:

 • Az önkéntes moderátorok utólag ellenőrzik, hogy a fórumon közzétett üzenetek megfelelnek-e a jelen Általános felhasználási feltételeknek.

  A moderátornak joga van törölni minden olyan bejegyzést, amely törvénnyel vagy egyéb, releváns szabályozással ellentétes.


 • Életbe léptettünk továbbá egy rendszert, amelynek köszönhetően a Beemoov minden esetben értesítést kap arról, ha a megjelenített tartalom a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel vagy a jóerkölccsel ellentétes.

Tilos az erőszakos, rágalmazó, becsületsértő, rasszista, revizionista, háborút dicsőítő vagy gyilkosságra, illetve öngyilkosságra ösztönző, pedofil, diszkriminációra indító vagy gyűlöletre uszító, a szerzői joggal védett mű engedély nélküli többszörözéséhez vezető, vagy más módon a jelenlegi jogszabályokkal ellentétes és ezért büntetendő üzenetek közzététele. A tilalom ellenére elküldött üzeneteket azonnal töröljük, és indokolt esetben jogi eljárást indítunk az üzenet közzétevője ellen.

Az elküldött üzenetekért a hozzászóló felelős.

A felhasználó kérheti valamennyi, a fórumon közzétett, vitatott üzenet ellenőrzését a következő címen:


4. cikk - A Felek kötelezettségei

5.1 A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a Platform használata során tiszteletben tartja a közrendet, a hatályos törvényi és rendeleti szabályokat, a harmadik felek jogait, valamint a jelen Általános felhasználási feltételeket.

A Felhasználó felel az általa közzétett összes írásos és grafikus tartalomért.

A Felhasználó köteles:

 • Jóhiszemű és tisztességes magatartást tanúsítani a Beemoovval, valamint harmadik személyekkel szemben.
 • A valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni a Beemoov, valamint a többi felhasználó, illetve internethasználó számára.
 • Tiszteletben tartani a harmadik személyek, és különösen a Beemoov jogait.
 • A fiók, valamint a Platform használata során tiszteletben tartani a jelen Általános felhasználási feltételekben megfogalmazott célokat.
 • Tartózkodni a Büntető Törvénykönyv, valamint más jogszabályok által tiltott, büntetendő cselekmények elkövetésétől.
 • Tiszteletben tartani a harmadik személyek magánélethez való jogát, valamint a Felhasználókkal folytatott magánbeszélgetések titokban tartásához fűződő jogokat.
 • Tartózkodni a versenytárs webhelyek és szolgáltatások népszerűsítésétől.
 • Tartózkodni az automatikus adatkezelő programoknak a francia Büntető törvénykönyv 323-1. cikke szerinti megrongálásától.
 • Tartózkodni a hatályos törvényi és rendeleti szabályozással, valamint a jóerkölccsel ellentétes tartalmak közzétételétől.

5.2 A Beemoov kötelezettségei

A Beemoovot gondossági kötelem terheli. Nem lehet tehát kötelezni meghatározott eredmény elérésére.

A Beemoov vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Platform folyamatosan – egész héten napi 24 órában – elérhető és használható legyen.

A Beemoov a 2004. június 21-i francia törvény 6. cikk 2) bekezdésében meghatározott tárhelyszolgáltatónak minősül. Mint ilyen, a Beemoov vállalja, hogy tudomásszerzésétől fogva haladéktalanul eltávolít minden olyan tartalmat (szerzői mű vagy megjegyzés), amely a hatályos jogszabályokkal ellentétes.

A hatályos jogszabályokkal ellentétes tartalmakról szóló értesítést a e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy postai úton, ajánlott levélben kell elküldeni.

A levélnek az értesítés érvényessége érdekében mindkét esetben tartalmaznia kell a 2004. június 21-i francia törvény 6. cikke 5) bekezdésében felsorolt elemeket:


 • az értesítés időpontját;
 • amennyiben a bejelentő természetes személy: a vezeték-, és keresztnevét, foglalkozását, lakóhelyét, állampolgárságát, születési helyét és idejét; amennyiben a bejelentő vállalat: a formáját, cégnevét, székhelyét, valamint a jogi képviselet ellátására jogosult személy nevét;
 • a címzett nevét és címét; jogi személy esetén annak cégnevét és székhelyét;
 • a tényállás pontos leírását, valamint időben és helyben való behatárolását;
 • az indokot, amely miatt a kérdéses tartalmat el kell távolítani, beleértve az alátámasztó bizonyítékok, valamint a vonatkozó a jogi rendelkezések ismertetését;
 • a vitatott tartalom közzétevőjével vagy viselkedés tanúsítójával folytatott, a magatartás abbahagyására felszólító levelezés másolatát, vagy annak bizonyítását, hogy az adott személyt nem lehetett elérni.

6. cikk - Felelősség

A Beemoov kizárja a felelősségét arra az esetre, ha:

 • a Platform műszaki karbantartás vagy frissítés következtében nem elérhető;
 • vírustámadás történik;
 • valaki rendeltetésellenesen vagy a hatályos jogszabályokkal ellentétesen használja a Platformot. A Felhasználó egyedül felel a harmadik személyeknek okozott károkért és követelésekért, valamint az abból származó összes következményért.

A felhasználót terheli a Beemoov felelősségének bizonyítása, amely legfeljebb a közvetlen károk megtérítésére terjedhet ki.


7. cikk - Szellemi tulajdon

7.1 A Beemoov szellemi tulajdona

A Platformon található védjegyek, logók, mottók, fényképek, animációk, videók, szoftverek, valamint szöveges és grafikus alkotások a Beemoov kizárólagos tulajdonát képezik, így felhasználásuk, másolásuk, többszörözésük, kiadásuk, előadásuk, közzétételük és terjesztésük a Beemoov és partnerei kifejezett beleegyezéséhez kötöttek. Visszaélés esetén jogi felelősségre vonásnak lehet helye.

A Platformnak a Beemoov kifejezett engedélye nélküli, bármilyen módon megvalósuló teljes vagy részleges többszörözése a francia Szellemi tulajdonról szóló törvény szerint bitorlásnak minősül, és sérti a L.335-2, valamint az azt követő, illetve a L.713-1 és az azt követő cikkek rendelkezéseit.

A honlap tartalmára mutató mélyhivatkozás létrehozásához a Beemoov kifejezett írásbeli engedélye szükséges.

A Beemoov kifejezetten tiltja:

1. - az adatbázis mennyiségileg vagy minőségileg jelentős tartalmának bármilyen eszközzel megvalósuló, tartós vagy időleges átvitelét más hordozóra;

2. - az adatbázis mennyiségileg vagy minőségileg jelentős tartalmának a nagyközönség számára való hozzáférés biztosításával történő, bármilyen eszközzel megvalósuló felhasználását.


7.2 A Felhasználó kifejezett engedélye

Amennyiben a Felhasználó által közzétett tartalom a francia Szellemi tulajdonról szóló törvény L 112-2. cikke szerint szerzői műnek minősül, a Felhasználó engedélyezi annak a Platform működéséhez kapcsolódó felhasználását, ideértve különösen az érintett tartalom többszörözését és terjesztését. Ezt az engedélyt a Felhasználó ellenérték nélkül, a számára biztosított szolgáltatások fejében adja.

A Beemoovnak jogában áll a Platform valamennyi oldalán többszörözni és terjeszteni a Felhasználó műveit.

Ez az engedély nem kizárólagos és a szerzői jogok fennállásának ideje alatt, földrajzi megkötés nélkül átruházható.

A Felhasználó garantálja, hogy az általa közzétett mű nem sérti mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és nem valósít meg névbitorlást, továbbá nem ütközik a tisztességtelen verseny általános tilalmába.

A Felhasználó vállalja, hogy fellép a Beemoov védelmében, és viseli a közvetlenül a művekkel vagy azok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos esetleges követelésekkel járó összes költséget.


8. cikk - Felmondás

A Felhasználó kérheti regisztrációja megszüntetését és személyes fiókja törlését. A kérés teljesítésére a beérkezésétől számított első munkanapon kerül sor.

A felmondás hatályba lépésével azonnal törlésre kerül minden, a Felhasználóra vonatkozó személyes adat, kivéve azon adatokat, melyek a 2004. június 21-i francia törvény szerint a tartalom közzétevőjének beazonosításához szükségesek. Ez utóbbiak a tartalom közzétételétől számított egy évig kerülnek megőrzésre.

A Felhasználó súlyos kötelezettségszegése esetén a Beemoovnak a jelen Általános felhasználási feltételek sérelme nélkül jogában áll előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölni a a Felhasználó fiókját.

A Felhasználó bármilyen nemű kötelezettségszegése esetén a Beemoovnak a jelen Általános felhasználási feltételek sérelme nélkül jogában áll törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben a 15 nappal korábban elküldött, a Felhasználót a tevékenység abbahagyására felszólító elektronikus levél válasz nélkül maradt.

A fiók törlésétől függetlenül a Beemoovnak jogában áll a kötelezettségek megszegéséből eredő kárainak megtérítése érdekében eljárást indítani a Felhasználó, valamint annak jogutódai vagy törvényes képviselői ellen.

A Felhasználó a fiókja törléséről, valamint a törlés megerősítéséről e-mailben kap értesítést. Adatait kérésére azonnal, ellenkező esetben a törvényes határidő elteltével töröljük.


9. cikk - A személyes adatok védelme

A Beemoov a Platform működéséhez kapcsolódóan egyes személyes adatokat megszerezhet. Ezen adatok feldolgozása kizárólag az adatgyűjtés során meghatározott céloknak megfelelően történik.

A jelen honlaphoz tartozó személyes adatok kezelése a francia Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál, 1243525-ös szám alatt van bejelentve.

Az érintett az 1978. január 6-i francia törvény 38. és azt követő cikkei alapján személyes adatai kezelésébe betekinthet, tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

E jogok gyakorlása a 2004. augusztus 6-i francia törvénnyel módosított 1978. január 6-i francia törvénynek megfelelően, a support@beemoov.com címre küldött elektronikus levéllel vagy a Beemoov SAS, 57 Bd Gaston Serpette, 44100 Nantes – France címre postai úton küldött levéllel történik. A levélnek tartalmaznia kell a felhasználó személyi azonosságának igazolását valamint a törvényes indok megjelölését.


10. cikk - Módosítás

A Beemoov fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános felhasználási feltételeket bármely időpontban megváltoztathassa. A módosítások a közzétételüket követő hónap első napján lépnek hatályba.

A közzétételt követő regisztráció esetén úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosított feltételeket elfogadta.

A módosítás hatályba lépését megelőzően regisztrált Tagok a 8. cikkben meghatározottak szerint kérhetik fiókjuk törlését.


11. cikk - A kiskorú személyek jogai

A kiskorú személyek a törvényes képviselőjük engedélyével használhatják a Platformot.

A fizetős szolgáltatásokat kizárólag a nagykorú és cselekvőképes, valamint kiskorú személyek az előbbiek felelősségére vehetik igénybe.

A Beemoov egy előre meghatározott összeg felett bizonyítékot kérhet arra vonatkozóan, hogy a vásárló nagykorú, illetve hogy rendelkezik a törvényes képviselője engedélyével.

Ennek hiányában az érintett fiók semmiféle ellenérték fejében történő vásárlást nem teljesíthet.

12. cikk - Az epilepszia betegségben szenvedő személyek jogai

A nagyobb erősségű fényhatások egyes Felhasználóknál akár tudatvesztéssel is járó epilepsziás rohamokat idézhetnek elő. Ilyen hatása lehet a:

 • geometriai alakzatok és képek gyors egymás utáni megjelenítésének,
 • a villámokat vagy robbanásokat ábrázoló fényhatásoknak.

Ezen Felhasználók számára a Platform használata veszélyes lehet abban az esetben is, ha korábban még nem tapasztaltak epilepsziára utaló tüneteket.

A Beemoov javasolja, hogy a szülők a Platformon folytatott játék ideje alatt fordítsanak különös figyelmet gyermekeikre.

A Beemoov javasolja továbbá, hogy a Felhasználó azonnal hagyja abba a játékot, és forduljon orvosához az alább felsorolt tünetek észlelése esetén:

 • szédülés
 • látászavarok
 • szem- vagy izomgörcs, orientációs zavarok
 • önkéntelen mozdulatok, a karok és a lábak hirtelen rángatózása
 • pillanatnyi eszméletvesztés.

Amennyiben a Felhasználó vagy családja körében előfordultak már hasonló tünetek, a Platform használata előtt javasolt az orvosi vizsgálat kérése.

13. cikk - Videojáték használatához kötődő óvintézkedések

A Beemoov javasolja, hogy:

 • fáradtság, illetve alváshiány esetén a Felhasználó kerülje a játék folytatását;
 • a Felhasználó Platformot jól kivilágított helyiségben, csökkentett fényerejű képernyővel használja;
 • a Felhasználó a Platform használatakor üljön távol a képernyőtől, és tartson gyakori szüneteket.

14. cikk - Vis maior

Nem róható fel a kötelezettségszegés a félnek, ha kötelezettségét vagy annak egy részét azért nem teljesíti, mert egy előre nem látott kényszerítő körülmény vagy elháríthatatlan akadály megakadályozza abban, és erről az esemény bekövetkezését követő öt naptári napon belül, ajánlott levélben értesíti a a másik felet, és bizonyítja az eseménynek a francia joggyakorlat szerinti vis major jellegét. Ide tartozik az informatikai kalóztámadás, a nyersanyagok, felszerelések, cserealkatrészek, személyes eszközök hiánya, az elektromos áramszolgáltatás megszakadása, felfüggesztése, csökkenése vagy egyéb zavara, illetve az elektronikus távközlés bármilyen megszakadása.

A kötelezettségszegő fél megtesz minden tőle telhetőt a vis major következményeinek enyhítése, és a kötelezettsége teljesítésének mihamarabbi folytatása érdekében.

Ha az egyik fél teljesítése elháríthatatlan külső ok következtében elmarad, a teljesítés, a vis maiort előidéző esemény megszűnéséig szünetel.

15. cikk - Általános Rendelkezések

Semmilyen, a jelen Általános felhasználási feltételeken kívüli rendelkezés vagy dokumentum nem keletkeztethet kötelezettséget a felekre nézve, kivéve ha a felek ebben kifejezetten megállapodtak.

Az a tény, hogy a felek nem hívták fel a másik felet valamely rendelkezés alkalmazására nem tekinthető a feltételről való hallgatólagos lemondásnak.

Amennyiben valamely szakasz címe és az érintett szakasz között értelmezési nehézség merül fel, a szakasz címét nem létezőnek kell tekinteni.

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése a hatályos törvényi vagy rendeleti szabályozás, illetve jogerős bírósági ítélet értelmében semmisnek minősül, nem létezőnek kell tekinteni. A rendelkezés nem létezőnek nyilvánítása nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

Jelen Általános felhasználási feltételekre a francia jog vonatkozik.


JOGI RENDELKEZÉSEK

Ezt az oldalt a Beemoov Egyszerűsített Részvénytársaság szerkeszti.

A folyamatos és közvetlen tárhelyszolgáltatást az 500 K€ alaptőkéjű OVH Egyszerűsített Részvénytársaság látja el.

RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00011, APE-kód: 6202A, székhelye: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – Franciaország.

A játékban bemutatott történet a képzelet szüleménye. A valós helyzetekel és személyekkel való esetleges hasonlóság vagy egyezés kizárólag a véletlen műve, amelyért a Beemoov felelősséget nem vállal.


Általános szolgáltatási feltételek - Eldarya

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Amint az az Általános felhasználási feltételekből kiderül, az Eldarya egy teljes mértékben ingyenesen használható virtuális randijáték.

A Felhasználó, saját döntése alapján, maana és aranyrög vásárlása céljából igénybe veheti a fizetős opciót a játékban való gyorsabb előrehaladás érdekében.

A jelen Általános szolgáltatási feltételek szabályozzák a Felhasználó által választható, fizetős opció használatát, és e körben meghatározza az akciópontok és játékdollárok Felhasználó által szabadon választható vásárlásának részletes szabályait.

A megállapodás létrejött:

  egyrészt a 200 000 € alaptőkéjű
 • Beemoov Egyszerűsített Részvénytársaság, bejegyezve: Nantes-i Cégjegyzék - B 492 377 908, székhelye: 57 boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes (a továbbiakban: Beemoov),

másrészt

 • a Felhasználó között.

A továbbiakban együttesen: a „felek”.

Fontos: A jelen oldalon lebonyolított bárminemű vásárlás a jelen Általános felhasználási feltételek (Ászf) feltétel nélküli elfogadásának minősül.

1. cikk - Fogalommeghatározások

  • ÜGYFÉL: a Beemoov szerződő fele, aki kijelenti, hogy megfelel a francia írott jogi szabályozás valamint joggyakorlat fogyasztó definíciójának. Az Ügyfél tehát kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül jár el.
  • KÓD: betűk és számok véletlenszerű sorozata, amelyet az Ügyfél a maana és aranyrög vezetékes telefon vagy sms segítségével történő vásárlása során kap, és amelyért egyedül ő felelős.
  • FIÓK: az az érintkezési felület, ahol a tag által szolgáltatott adatokat tároljuk.
  • TAG: bármely regisztrált Felhasználó, aki igénybe kívánja venni a Beemoov által kínált szolgáltatásokat.
  • OPCIÓ: az a kiegészítő, fizetős funkció, amelynek köszönhetően bizonyos előnyök szerezhetők a játék során, valamint ezen előnyök elnevezése.
  • PLATFORM: a www.eldarya.com címen elérhető honlap elnevezése. A Platform magába foglalja a tagoknak szóló összes internetes oldalt és szolgáltatást.
  • MAANA és ARANYRÖG: virtuális fizetőeszközök, melyeket a Felhasználó a játék rendeltetésszerű használata során, ingyenesen kap vagy a kiegészítő fizetős opción (a Bankon) keresztül vásárol.

  2. cikk – Az Általános szolgáltatási feltételek tárgya

  A jelen Általános szolgáltatási feltételek szabályozzák a feleknek a maana és aranyrög vásárlása során fennálló kötelezettségeit.

  3. cikk – Az Általános szolgáltatási feltételek elfogadása

  Az Ügyfélnek le kell töltenie, és ki kell nyomtatnia a jelen, regisztrációval elfogadott Általános szolgáltatási feltételeket, és minden újabb fizetési mód használatakor, a megrendelés küldése előtt gondosan el kell olvasnia azt.

  4. cikk – A Felek kötelezettségei

  Az Ügyfél a „Bank” menüre kattintva kinyilvánítja azon szándékát, hogy a maana vagy aranyrög vásárlása érdekében igénybe kívánja venni a kiegészítő fizetős szolgáltatást.

  A maana vagy aranyrög vásárlásával az Ügyfél vállalja, hogy megfizeti a Platformon közzétett árat, tiszteletben tartja a jogszabályokat, valamint tájékoztatja a Beemoov-ot minden olyan információról, amely a jelen Általános szolgáltatási feltételek végrehajtására hatással lehet.

  Ennek ellenszolgáltatásaként a Beemoov vállalja, hogy a jelen Általános szolgáltatási feltételek által meghatározott keretben jóváírja az aranyrögöket vagy játékdollárt a TAG, illetve Ügyfél felhasználói fiókjában.

  5. cikk – Maana és aranyrög vétele

  5.1. Ár

  Az Ügyfél minden fizetési módra vonatkozóan megtalálja a maana és aranyrög bruttó árát a Platform „Bank” menüjében.

  Az árak tartalmazzák a megrendelés küldésekor érvényes általános forgalmi adót (Áfát). Az Áfa módosított mértéke a hatálybalépésétől kezdve kihat a maana és aranyrög értékére.

  A nyilvánvaló hibától eltekintve a megjelenített árak érvényesnek tekintendők.

  Azt a honlapon megjelenített árat kell figyelembe venni, amely a megrendelés küldésének napján érvényes volt.

  5.2. A vásárlás folyamata és az egyes fizetési módok

  A „Bank” menüre kattintva az Ügyfél hozzáfér a különböző fizetési módokhoz, melyek közös célja, hogy a hatályos fizetőeszköz meghatározott mennyiségéért cserébe maanához vagy aranyröghöz lehessen jutni.

  • Vezetékes telefonhívás: a Beemoov által megszakítás nélkül, napi 24 órában biztosított telefonos szolgáltatás a tartózkodási ország kiválasztása után a Platformon megjelenő telefonszámról elérhető. Az Ügyfél a vásárlás lebonyolításához kap egy kódot, melynek a Platformon erre kijelölt mezőbe történő beírása az Ügyfél kizárólagos felelőssége alá tartozik. Amint ez utóbbi megtörtént, a fizetési módok kiválasztására szolgáló oldalon meghatározott módon történik az akciópontok és játékdollár jóváírása.
  • SMS: a Beemoov által megszakítás nélkül, napi 24 órában biztosított SMS (Short Message Service = rövid üzenet szolgáltatás) szolgáltatás használatához a tartózkodási ország kiválasztása után megjelenő telefonszámra kell elküldeni a kódot sms-ben, az ott megjelenő díj ellenében. Az Ügyfél kizárólagos felelőssége alá tartozik az egyszeri használatra szóló, 48 óráig érvényes kód beírása a Platformon erre kijelölt mezőbe. Amint ez utóbbi megtörtént, a fizetési módok kiválasztására szolgáló oldalon meghatározott módon történik az akciópontok és játékdollár jóváírása.
  • Bankkártya: az Ügyfél bankkártyával (Visa, Visa Electron, MasterCard stb.) is fizethet a biztonságos fizetési szolgáltatások, a HIPAY és a PAYPAL oldalain. A fizetést követően, a fizetési módok kiválasztására szolgáló oldalon meghatározott módon történik az akciópontok és játékdollár jóváírása.
  • Paypal fiók: az Ügyfél a Paypal honlapon elérhető fiókjával is fizethet. A fizetést követően, a fizetési módok kiválasztására szolgáló oldalon meghatározott módon történik az akciópontok és játékdollár jóváírása.
  • HIPAY fiók: az Ügyfél a Hipay honlapon elérhető fiókjával is fizethet. A fizetést követően, a fizetési módok kiválasztására szolgáló oldalon meghatározott módon történik az akciópontok és játékdollár jóváírása.
  • Internet +: az ALLOPASS biztonságos fizetési szolgáltatás oldalán történő fizetést követően az Ügyfélnek a saját felelősségére megadott e-mail címére küldünk egy kódot. Az Ügyfél kizárólagos felelőssége alá tartozik a kód beírása a Platformon erre kijelölt mezőbe. Amint ez utóbbi megtörtént, a fizetési módok kiválasztására szolgáló oldalon meghatározott módon történik az akciópontok és játékdollár jóváírása.
  • Ticket Surf/ Ticket Premium: az Ügyfél, a vásárolni kívánt akciópontok és játékdollár kiválasztása után, az általa korábban megvásárolt ticket Surf vagy ticket Premium segítségével is fizethet. A fizetést követően, a fizetési módok kiválasztására szolgáló oldalon meghatározott módon történik az akciópontok és játékdollár jóváírása.

  6. cikk - Felelősség

  A Beemoov felelőssége nem terjed ki a Platformhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó oldalak felügyeletére. Ennek megfelelően nem felelős az azokon közzétett információkért. A külső oldalak felé szóló hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek. A Beemoov semmiféle garanciát nem vállal azok tartalmára vonatkozóan.

  A HIPAY ÉS PAYPAL FIÓKOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK MEGISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE.

  7. cikk – Elállás joga

  Az Ügyfélnek, az ajánlat elfogadásától számított tizennégy napig joga van elállni a szerződéstől, és így a fizetéstől.

  A Fogyasztóvédelemről szóló francia törvény L. 121-20-2. cikkének megfelelően, nem élhet az elállás jogával az Ügyfél, ha az ellenérték fejében biztosított szolgáltatások nyújtása az Ügyfél beleegyezésével megkezdődött.

  Nem élhet az elállás jogával az Ügyfél attól a perctől kezdve, hogy a Platform által biztosított játék keretében elkezdte használni a maanát vagy aranyrögöt.

  Az elállási jog gyakorlásához az Ügyfélnek értesítenie kell a Beemoovot a support@beemoov.com e-mail címre küldött, az elállási szándékot egyértelműen kifejező üzenetével.

  8. cikk - Módosítás

  Amíg a Platform elérhető az interneten, a jelen Általános szolgáltatási feltételek vonatkoznak a Platform „Bank” menüjében teljesített összes vásárlásra.

  A Beemoov fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános felhasználási feltételeket bármely időpontban megváltoztathassa. Mindig a megrendelés küldésének időpontjában hatályos Általános szolgáltatási feltételeket kell alkalmazni.

  A módosítások nem vonatkoznak a hatályba lépésüket megelőzően teljesített vásárlásokra.

  9. cikk - Általános Rendelkezések

  Jelen Általános felhasználási feltételekre a francia jog vonatkozik.

  A Felek esetleges jogvitáinak eldöntése a francia bíróság joghatósága alá tartozik.